Ruimte voor focus.

Algemene voorwaarden

1.

De koopovereenkomst wordt gesloten met DdR Productions BV, eigenaar van de handelsnaam DeskCube. De navolgende algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op alle met DdR Productions BV gesloten koopovereenkomsten. Anders luidende voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door DdR Productions BV schriftelijk zijn geaccepteerd. In de navolgende artikelen wordt gemakshalve gerefereerd aan DdR Productions BV bij wijze van haar handelsnaam DeskCube.

2.

Aanbiedingen van DeskCube zijn vrijblijvend, zolang DeskCube niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de orderbevestiging van DeskCube of de door haar verzonden factuur. DeskCube is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden, waaronder rembourslevering, te verbinden.

3.

De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden DeskCube niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan DeskCube van het voor de order benodigde materialen en kunnen door DeskCube worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding. Bij annulering van een doorgevoerde order om wat voor reden ook is DeskCube gerechtigd een schadevergoeding op te eisen van tenminste 50 % van het orderbedrag.

4.

Alle door DeskCube geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan DeskCube is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is DeskCube gerechtigd de onder eigendoms voorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van DeskCube behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst DeskCube onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

5.

Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offerte datum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door DeskCube dien overeenkomstig worden verhoogd.

6.

De koper is verplicht de geleverde verpakking onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken en naar aanleiding van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan DeskCube te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal DeskCube uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen dan wel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van DeskCube is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

7.

DeskCube heeft het recht om levering op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloedsfeer van DeskCube.

8.

Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is DeskCube slechts gedurende drie maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan DeskCube nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.

9.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van DeskCube. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van DeskCube, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die DeskCube als zodanig aanduidt.

10.

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Noordwijkerhout, 1 september 2020